PRIVACY & DISCLAIMER

PRIVACY VERKLARING

Art. 1 – Algemene Verordening Gegevensbescherming

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gelden nieuwe rechten voor betrokkene en verder strekkende verplichtingen voor verwerkverantwoordelijke, verwerkers, alsmede sub-verwerkers van persoonsgegevens. In dit document vervat treft u onze verklaring aan ter zake de verwerking en beveiliging van (persoons)gegevens, alsmede onze disclaimer. Deze verklaring is bindend en openbaar inzichtelijk (!)

Art. 2 – Definities

Betrokkene: De bezoeker van onze website c.q. platformen, aanvrager c.q. afnemer van onze dienst(en) en/of producten;
Verwerker: Identfy
Verantwoordelijke: Oshin van der Hansz
Beheerder: Oshin van der Hansz

Art. 3 – Actief verstrekken van gegevens

 1. Betrokkene kan via de website en/of platformen van verwerker/verantwoordelijke alleen zelf actief een digitale aanvraag starten voor een hulpvraag middels het digitale contactformulier. De gegevens die betrokkene aan verwerker/verantwoordelijke gedurende deze processen verstrekt worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn achtergelaten.

 2. Volledigheidshalve betreffen de in art. 3 lid 1genoemde gegevens die verwerker/verantwoordelijke ter zake de aanvraag én de daarop eventuele volgende dienstverlening bewaren:
  a. Bedrijfsnaam, zoals verplicht door betrokkene verstrekt.
  b. Voorna(a)m(en), zoals verplicht door betrokkene verstrekt.
  c. Achternaam, zoals verplicht door betrokkene verstrekt.
  d. Adres, zoals verplicht door betrokkene verstrekt.
  e. Postcode,zoals verplicht door betrokkene verstrekt.
  f. Woonplaats,zoals verplicht door betrokkene verstrekt.
  g. Telefoonnummer, indien optioneel door betrokkene verstrekt.
  h. E-mailadres, zoals verplicht door betrokkene verstrekt.
  i. Doel aanschaf I AM Planner, zoals verplicht door betrokkene verstrekt.
  j. Onderwerp, indien optioneel door betrokkene verstrekt.
  k. Bericht, indien optioneel door betrokkene verstrekt.

 3. De gegevens in art. 3 lid 2 onder i worden alleen verwerkt indien door betrokkene
  is verstrekt. Het betreffen hier optioneel te verstrekken gegevens.

 4. Het is mogelijk dat een aanvraag met de gegevens uit art. 3 lid 2 actief zal worden ingediend door betrokkene via een ander kanaal dan via de website van verwerker/verantwoordelijke. Gedacht kan hierbij worden aan telefonisch, whatsapp of via email. Ook in de voornoemde gevallen geldt dat de door betrokkene actief verstrekte gegevens uitsluitend zullen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn achtergelaten.

Art. 4 – Voortijdige controle van gegevens

 1. Verwerker/verantwoordelijke zal actief door betrokkene verstrekte gegevens controleren. Het doel van deze controle is om te verifiëren om bij eventuele minderjarige de toestemming van zijn of haar ouders CQ wettelijke vertegenwoordigers vast te stellen.

 2. Betrokkene wordt bij dergelijke controle tijdig op de hoogte gesteld. Dergelijke controle zal alleen worden uitgevoerd met uitdrukkelijke toestemming van betrokkene.

Art. 5 – Reden van verwerking

De onder art. 3 lid 2 van deze verklaring genoemde gegevens zijn vereist voor de verwerking van de door betrokkene actief ingediende aanvraag, alsmede het kunnen onderhouden van de communicatie met betrokkene aanhangig de uitvoering van de overeenkomst, alsmede het uit kunnen voeren van toestemmingsvereiste uit art. 4.

Art. 6 – Verwerking van gegevens

 1. Alle (persoons)gegevens die verwerker/verantwoordelijke van betrokkene verkrijgt, ongeacht het kanaal waarmee deze zijn of worden verkregen, zullen niet langer worden bewaard dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens door de betrokkene actief zijn achtergelaten. Voort geldt dat voor de verwerking van (persoons)gegevens alleen die gegevens worden gebruikt die betrokkene zelf actief heeft achtergelaten.

 2. Uitzonderingen zoals genoemd in art. 43 Wet bescherming persoonsgegevens (oud: art. 43 Wbp)blijven onverminderd van kracht, behoudens wanneer de strekking, het doel en de aard van een uitzondering in de AVG anders luidt.

Art. 7 – Beveiliging en bescherming van uw gegevens

 1. Verstrekte gegevens via de website van verwerker/verantwoordelijke worden uitsluitend overgedragen met een gecodeerde (veilige) SSL/TLS-encryptie, zodat een derde de te verzenden c.q. te ontvangen data niet kan onderscheppen.
  Betrokkene herkent de actieve veilige verbinding door een zichtbaar ‘slotje’ bovenin de adresbalk van de webbrowser. Raadpleeg voor een handleiding van een webbrowser altijd de bouwer zoals bijv. Microsoft, Mozilla, Google et cetera.

 2. Verstrekte gegevens worden na ontvangst direct overgezet naar een lokale omgeving en niet gedeeld in enig online toegankelijk systeem.

Art. 8 – Recht op inzage van uw gegevens

 1. Zodra met betrokkene een overeenkomst is afgesloten, bewaart verwerker/ verantwoordelijke voor de uitvoering van de vigerende overeenkomst de actief verstrekte gegevens van betrokkene. Betrokkene kan te allen tijde een verzoek voor inzage aan verwerker/verantwoordelijke richten en verwerker/ verantwoordelijke zal hieraan gehoor geven door een overzicht te verstrekken met een begrijpbare uitdraai voorzien met de gegevens zoals die door verwerker/ verantwoordelijke zijn geregistreerd.

 2. Het is de zorg voor betrokkene om zijn/haar gegevens actueel te houden, door tijdig wijzigingen aan verwerker/verantwoordelijke te verstrekken.

Art. 9 – Recht op vergetelheid

 1. Zodra de overeenkomst tussen verwerker/verantwoordelijke en betrokkene eindigt of betrokkene gaat over tot annuleren van een aanvraag van de dienstverlening, kan betrokkene een verzoek indienen om zijn/haar gegevens direct te laten ‘vergeten’ door hiervoor een schriftelijk verzoek bij ons in te dienen. Een dergelijk verzoek dient gericht te worden tot Identfy te bereikenvia privacy@identfy.nl

 2. Een verzoek zoals vervat in art. 9 lid 1 van deze verklaring wordt altijd uitgevoerd, behoudens er sprake is van een uitzondering zoals genoemd in art. 9 lid 3.

 3. Een verzoek op vergetelheid zal niet worden uitgevoerd indien:
  a. de uitvoering van de overeenkomst tussen betrokkene en verwerker/ verantwoordelijke niet meer op een deugdelijke wijze kan worden uitgevoerd.
  b. het verzoek niet uitgevoerd hoeft te worden gelet op een uitzondering zoals bijv. maar niet beperkt tot art. 17 lid 3 van de AVG.

DISCLAIMER

Art. 10 – Gebruik website

 1. Beheerder maakt voor zijn website gebruik van actieve hosting die tot doel heeft een veilige omgeving aan iedere bezoeker te bieden. De beheerder spant zich in voor een veilige omgeving en zal onderdelen met betrekking tot betalingen uitbesteden aan gespecialiseerde derden partijen die betaalprocessen beschermen met een zogeheten SSL/SSL-beveiligde verbinding én hierin gespecialiseerd zijn.

 2. De bezoeker vrijwaart de beheerder, alsmede eigenaar volgens de SIDN van de website voor enige schade die ontstaat ten gevolge van een slecht beveiligde verbinding aan de zijde van de bezoeker zelf. Gedacht kan hierbij worden aan o.a. het gebruik van onveilige WIFI-netwerken, out-of-date virus en besturingsprogramma’s et cetera.

 3. De websites van beheerder zijn te allen tijde beschikbaar met een zogeheten veilige SSL/TLS-verbinding. Bezoeker herkent deze verbinding aan het slotje in de adresbalk van de webbrowser, staat dit slotje er niet verzoekt beheerder dit onverwijld kenbaar te maken via: privacy@identfy.nl én onder geen enkele omstandigheid gegevens achter te laten (!)

Art. 11 – Procedure datalekken

Indien zich de onwenselijk situatie voordoet waarbij door toedoen van kwaadwillende de kleinste dreiging aanwezig is voor (mogelijk) datalekken zullen wij conform met betrokkene gesloten verwerkovereenkomst(en)handelen, inhoudende dat wij het potentiele lek rapporteren bij de hiertoe bevoegde instantie, onze systemen ontkoppelen van het internet, een IT-deskundige het probleem vast laten stellen én verhelpen, alsmede personen opgenomen in de database onverwijld op de hoogte zullen brengen, zodat ingezonden gegevens te allen tijde veilig zijn én de veiligheid kan worden gewaarborgd.

Art. 12 – Informatie op de website

De informatie op de website is met de grootst mogelijke zorg tot stand gekomen, onverlet dat op de website vermelde informatie berust op een momentopname, derhalve is informatie op onze website informatief, alsmede indicatief van aard. Voorts zijn typ- en spelfouten onder voorbehoud, hierbij inbegrepen de vrijblijvendheid van de algehele inhoud.

Art. 13 – Nieuwsbrief

 1. Betrokkene ontvangt uitsluitend een nieuwsbrief, wanneer betrokkene zich actief voor de nieuwsbrief van verwerker/verantwoordelijke aanmeldt. Dit betekent dat betrokkene geen nieuwsbrief ontvangt als er geen expliciete en actieve aanmelding heeft plaatsgevonden. Zodra betrokkene zich heeft aangemeld wordt het e-mailadres tezamen met de datum van registratie en diverse technische gegevens in een veilige omgeving, althans naar maatstaven van redelijkheid beveiligde omgeving opgeslagen.

 2. Betrokkene kan zich via iedere ontvangen nieuwsbrief automatisch afmelden via de afmeldlink en de hieraan gekoppelde pagina op de website. Ook staat de mogelijkheid open af te melden door verzending van een email naar privacy@identfy.nl met inhet onderwerp ‘afmelden nieuwsbrief’.

 3. Afmelding kan op ieder moment én zonder opgaaf van reden.

Art. 14 – Cookies

 1. De website van beheerder maakt gebruik van cookies die uitsluitend tot doel hebben het in kaart brengen van statistieken, Deze cookies bevatten met nadruk geen gegevens, waardoor de (eind)gebruiker is te herleiden.

 2. Het gekoppelde Google Analytics accounts is zodanig aangepast en ingericht dat– conform de actuele cookiewetgeving – er geen melding ter zake de opslag van cookies op onze website wordt weergegeven.

 3. De volgende cookies zijn verwerkt:
  Cookie
  XSRF-TOKEN
  hs
  svSession
  Lokale opslag

Art. 15 – Klachten en vragen

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als verwerker/verantwoordelijke en/of beheerder bovengenoemde niet naleeft.

Voor vragen betreffende deze verklaring kunt u contact opnemen met:
Functionaris Gegevensbescherming, mevrouw Lizzy In Den Haak (privacy@mentaliz.nl) of via Identfy (privacy@identfy.nl)